Tekniske tenester har ansvar for oppgåver som både retta mot interne avdelingar og mot kundar/brukarar av kommunale tenester.

Tekniske tenester har følgjande hovudoppoppgåver;

Drift og vedlikehald av kommunale vegar, kaier, veglys, avløpsanlegg, vassverk, renovasjon, kommunale bygg/bustader og andre kommunale anlegg. Brannvesen, oljevern og feiarvesen er og vårt ansvar.

Vi har og ansvar for byggesaksbehandling, deling av eigedommar, kommunale avgifter, tilrettelegging for bustadbygging, jordlovsbehandling, konsesjonsbehandling, miljøvern (forureiningslova), viltforvaltning, behandling av plansaker og kommunalt næringsfond.

Tilsette ved Teknisk:

 

Teknisk sjef    Inge Rakvåg      Telefon: 71 27 05 27
Saksbehandlar Oddny Gangstad Telefon: 71 27 05 25
Kart og oppmåling Kim Arnfinn Trosdahl Telefon: 71 27 05 26
Byggesak    
Landbruk/viltforvaltning Nils Edvind Sanden Telefon: 71 27 05 23
 
Teknisk vakttelefon: 400 34 119
 

 

Adresse
Midsund kommune, Utsidevegen 131, 6475 Midsund
Telefon
71 27 05 00
Telefax
71 27 05 01
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sist oppdatert: 16.03.15