Midsund kommune har motteke søknad om en mindre reguleringsendring for Vågsmyrane Hyttefelt 31.01.2018.
Det blei samrøystes vedteke i planutvalget 8.2.2018 at søknaden skulle leggast ut til høyring.
Søknaden går ut på endring av reguleringsføresegnene.

Søker skriv:
 «Noen av bestemmelsene virker som om de kan være litt tilfeldig og slår uheldig ut for de som ønsker å etablere seg i feltet. Bestemmelsene kan også virke litt utdatert i forhold til dagens hyttebygger/marked.»

  • Ein ynskjer endring i føresegn for størrelse på garasje/uthus. Dette er ikkje regulert i noverande plan.
  • Maks mønehøgde på dei som har 5m. i noverande plan, auka til maks 5,3m.
  • Takvinkel: Opprinnelig plan har takvinkel på18-30 grader. Foreslått takvinkel er på 35 grader og lov til å bygge Pulttak (slakk takvinkel).

Meir informasjon om saka kan de få ved å gå inn på lenkane nedanfor
eller de kan henvende dykk på servicekontoret i Midsund kommune.
Kommentarar kan sendast til postmottak@midsund.kommune.no
eller ved brev til Midsund kommune, utsidevegen 131, 6475 Midsund
Frist for innsendelse av merknader er 16.4.2018