Øylaks AS:     Søknad om ny lokalitet Ny Hellaren og søknad om dispensasjon frå godkjent sjøarealplan–  erstatning av eksisterande lokalitet Hellaren.

Gjeld:              Oppdrett av laks i sjø

Plassering:      Nyhellaren ref. vedteken sjøarealplan MI-A-2, deler av anlegget ligg utanfor areal avsett til akvakultur.

                        Koordinater: N 62o 44356   Ø 6o 46174

Biomasse:       Det er ikkje søkt om auka biomasse (eksisterande 780 tonn MTB)

 

Søknadane er utlagt til offentleg ettersyn på kommunehuset i Midsund i tida 27.02.2018 til og med 28.03.2018. Skriftlege merknadar skal sendast     

postmottak@midsund.kommune.no eller Midsund kommune, Utsidevegen 131,

6475 Midsund innan 28.03.3018.


Teknisk sjef