Hvorfor nytt høydesystem?

Vi får nå et ensartet høydesystem for hele landet, med kjent kvalitet. Høydesystemet stemmer med det en finner i «marken». Referanserammen (fastmerkene) må til enhver tid være bedre en oppmålingsteknologien. Nøyaktige 3D-data og data fra laserscanning stiller store krav til høydegrunnlaget. Mer presis påvisning av middelvannsnivå er viktig for bygg og anleggsvirksomhet.

Forskjell mellom NN1954 og NN2000

Kartdata som blir leverte av kommunen etter 1. juli 2016 har andre høydeverdier (andre z- koordinatar) enn de har i det gamle høydesystemet NN1954 som er benyttet fram til i dag. Forskjellen mellom gammel og ny høydeverdi på samme punkt vil være anslagsvis mellom -6 cm og +6 cm i Midsund kommune. Andre steder i fylket er forskjellen vesentleg større. For landet sett under ett er forskjellen mellom -35 cm og +15 cm.

Grunnriss (x- og y-koordinatar) blir ikke påvirket av dette. Endringen gjelder heller ikke historiske eller analoge kart.

Figur 1: grønt: negativ endring i cm, rød: positiv endring i cm

Konsekvenser

Endring av høydereferanse krever en omregning av alle høydebærende data, og vil således få betydning for offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, og landmålere som jobber i og for Midsund kommune. De kommunale kartbasene som er tilgjengelige for salg, får nye høyder i løpet av mars 2018. Det er svært viktig at brukere av kommunen sine kartdata er oppmerksomme på denne overgangen, og ikke blander gamle og nye data med ulik høydereferanse.

Bakgrunn

Det gamle høydegrunnlaget NN1954 har hatt en rekke betydelige mangler og svakheter. En av svakhetene har vært at selv om høydefastmerkene har hatt god homogenitet over korte avstander, har homogeniteten vært dårlig over lange avstander. Etter 60 år med landhevning og endring i middelvannstand har NN1954 dessuten fått en uensartet deformasjon som i Norge varierer med fra omlag -5 til +30 cm. Kartverket har derfor i flere år forberedt overgangen til et nytt høydegrunnlag. I løpet av 2015/2016 vil mesteparten av Sør-Norge ha innført NN2000. I Møre og Romsdal innføres NN2000 i regi av Geovekst

 

Fakta

Landhevning

Områder som var dekket av innlandsis under istiden, ble presset ned i mantelen. Da isen smeltet begynte landet å stige. Til å begynne med svært raskt, opptil 8 cm pr år. I Oslo er landhevningen i dag på ca. 4 mm pr. år. Landhevningen kommer til å fortsette i flere tusen år til.

Havnivået stiger

Parallelt med landhevningen, har vi i dag et fenomen som har motsatt virkning på høydene, nemlig at havnivået stiger. Dette gjør at selve referanseflaten må justeres.

NN1954

NN1954 er fysisk knyttet til et fundamentalpunkt ved Trægde vannstandsmåler i Mandal. NN står for normal null, dvs. referanseflaten eller middelvann ved referanseåret. Begrepene «høyde over havet», «normalhøyde» eller «ortometrisk høyde», referer til høyden over dette fundamentalpunktet.

NN2000

NN2000 er et felles datum for Norge, Sverige og Finland. Fundamentalpunktet eller nullpunktet er hentet fra Normaal Amsterdams Peil. Dette punktet er også grunnlaget i det nye europeiske vertikale systemet EVRF2007. NN2000 vil være ensartet, homogent og av kjent kvalitet over hele landet.

 

Transformasjon av eksisterende høydebærende data

Det utarbeides en «bin-fil» for transformasjon fra NN1954 til NN2000.

Kartdata

Alle høydebærende offentlige kartdata, vil få transformert høydeangivelsene. Dette kan være høyder på bygg, VA-anlegg osv. Høydekotene er konstruert på nytt. 

Fastmerker

Med dagens GPS-teknologi er behovet for fastmerker svært liten. Alle nasjonale fastmerker har fått nye høyder.

Behovet for fastmerker har blitt gradvis mindre de siste årene. Årsaken til dette er bl.a. at de fleste som driver med landmåling nå benytter GNSS/GPS-utstyr, og da er det ikke lenger behov for et like tett fastmerkenett som før. Mye av oppmålingen baserer seg dessuten på bruk av CPOS posisjonstjenest eller andre tilsvarende posisjonstjenester som for eksempel TopNet live , noe som reduserer behovet for fastmerker enda mer.

På Kartverkets nettbaserte løsning NORGESKART finner du en oversikt og data for nasjonale fastmerker som lands- og stamnettpunkter, samt niv.fastmerker. Velg «Fastmerker» under «Se andre karttjenester».

 

Landmåling og ny høydereferansemodell

GNSS/GPS utstyr måler ellipsoidiske høyder. For omgjøring til NN2000 må det installeres ny høydereferansemodell. Denne kan kjøpes av Kartverket.

Merking av data

Alle leveranser av høydebærende data må merkes med korrekt høydereferanse for å unngå misforståelser. Blanding av høydedata med forskjellig høydegrunnlag kan få store konsekvenser.

 

Mer informasjon

Midsund kommune har ikke ansvar for eksterne sider og informasjonen som ligger der.