LEIAR:                                Ann Elin Høgset

Åpningstid

Publikumsmottaket er åpent for drop-in (uten forhåndsavtale) mandag og onsdag kl. 10.00 - 14.00.

Samtaler utenom denne åpningstiden kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

NAV er også tilgjengeleg via:
www.nav.no           alle dagar – 24 timar i døgnet

Chat                            Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstønad
                                    Økonomiske problem
                                    Jobb i EU/EØS og Sveits

Telefon                       55553333        NAV kontaktsenter
                                   55553334        NAV Pensjon
                                   55553336        Arbeidsgjevartelefonen

 

Sosiale tenester i NAV-kontoret:  https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester

Sosiale tenester er eit kommunalt organisert hjelpetiltak som skal fremje større økonomisk og sosial tryggleik. Føremålet er å auke likeverd og likestilling, førebyggje sosiale problem, bidra til at den einskilde får høve til å leve og bu sjølvstendig og kunne ha eit aktivt og meiningsfylt liv i fellesskap med andre.

 

Startlån:        http://www.husbanken.no/startlaan/

Kven kan få startlån/tilskudd?

Bustøtte:        http://www.husbanken.no/bostotte/  

Bustøtte er ei behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høge buutgifter.