Vedteken kommuneplan for Midsund kommune 2011 - 2020.

 
 
I medhald av plan- og bygningslova §11-2 vedtok Midsund kommunestyre i møte 01.09.2011 kommuneplan med endeleg verknad.
 
 
 

 

Planprogram - oppstart og høyring


 
Vedtak i kommunestyret 19.02.09 - sak 09/04:
  1. Kommunestyret sluttar seg til rådmannens opplegg for innhald, organisering og framdrift for rullering av Kommuneplan sin samfunnsddal 2010 - 2020.
  2. Forslag til  Planprogram for kommuneplan for Midsund 2010 - 20 PDF document ODT document 20 PDF document ODT document leggjast ut til offentleg høyring i perioden 19.02. - 06.04.2009.
 

 
  

Kommuneplanen sin samfunnsdel - hørying i perioden 17.03 10 - 30.04.10

Framtidskveld p Bygdheim_250x167

Framtidskveld mot 2020

Sist redigert: 12.09.11