Midsund kommune ønskjer deg velkomen som tomtekjøpar og vi håpar vi kan tilby deg ei tomt som passar deg og dine behov. Kommunestyret skal fastsetje tomtepris ved utbygging av nye kommunale bustadfelt basert på prinsippet om sjølvkost. Refusjon og grunnpris blir prisregulert kvart år.

Eigedommane er beskriven med areal. Merk at disse bare er førande. Endeleg areal blir beregnet etter oppmålingsforretning.


Klikk her for å lese salsvilkår for tomter i kommunale bustadfelt .

 

 

Adresse Midsund kommune, Utsidevegen 131,  6475 Midsund
Telefon 71 27 05 27
Telefax 71 27 05 01
epost inge.rakvag@midsund.kommune.no
Teknisk sjef Inge Rakvåg

 

 


Under følgjer nærare opplysningar om dei einskilde områda (2017 prisar).

Selvika ( Midsund):

Feltet har 9 ledige byggjeklare tomter med pris frå ( sjå tabell under).
I tillegg kjem gebyr for oppmåling, saksbehandling, skøyte og dok. avg. til staten.
Reguleringsplanen omfattar areal til bustader og friareal/leikeareal.
Feltet ligg vestvendt med lett skrånande terreng.
Flott utsikt over til Midsundbukta og Midøya, solrikt.
Tilkomst etter kommunalt vegnett med fast dekke og gatelys.
Feltet ligg ca. 1,3 km frå Midsund sentrum. Kort veg til ungdomsskule, idrettsanlegg og idrettshall.
Området består av morenejord med innslag av enkelte fjellparti.
Ledige byggeklare tomter for frittståande hus i dette feltet er nr.  2, 9.
Dessutan er det 7 tomter for rekkjehus

Sjå kart over området       Bilde over området              Søknadsskjema PDF document ODT document

 

Tekst Pris kr.

Refusjon per tomt , bustader

73.947,-

Refusjon per tomt, rekkehus

52.382,-

Tomtekostnader  kr/m2    64,-

Tilkopling vatn og avløp kr/m2 ( hus areal,  BRA) + MVA       

Minimum kr. 5.520 + MVA
Blir krevd inn samen med byggeløyve  

110,00

 

 


Søre Midøy/ Gangstad:

Feltet har 8 ledige byggjeklare tomter med pris frå ( sjå tabell nedafor)
I tillegg kjem gebyr for oppmåling, saksbehandling, skøyte og dok. avg. til staten.
Feltet var etablert i 1990 åra med kort avstand til barnehage, barneskule, båthamn og friluftsområde.
Reguleringsplanen omfattar areal til bustader, friareal/leikeareal. og offentleg bygning.
Feltet ligg vestvendt med lett kupert terreng. Flott utsikt over til Harøyfjorden, solrikt.
Tilkomst etter off. kommunalt vegnett .
Feltet ligg ca. 6 km frå Midsund sentrum. Området består av fjell med innslag av morenejord.
Ledige byggjeklare tomter for frittståande hus i dette feltet har nr. 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
Feltet har privat vassverk.
Sjå kart over området       Bilde over området          Søknadsskjema PDF document ODT document

 

Tekst

Pris kr.

Refusjon pr. tomt , kr

87.633,-

Tomtekostnad pr. m2

18,50

    

Tilkopling avløp kr/m2 ( hus areal, BRA) + MVA
Minimum kr. 5.520 + MVA
Blir krevd inn samen med byggeløyve

110,-