Dokumenta er utlagt på kommunehuset og på kommunen si heimeside.

Eigengodkjenninga kan ein påklage til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker etter denne kunngjeringa. Frist innan  01.06.2018.

Klaga skal vere grunngjeven og skal sendast: Midsund kommune, planutvalet, Utsidevegen 131, 6475 Midsund.

 

Krav om erstatning etter § 32 nr. 1 eller krav om innløysing etter § 42 i plan- og bygningslova må framsettast seinast tre – 3 – år etter av eventuelle byggverk er fjerna.

Krav om erstatning og innløysing skal rettast til Midsund kommune, postmottak@midsund.kommune.no

Teknisk