Det er ikkje søkt om å endre omfanget av produksjonen.

Søknadsdokumenta er lagt ut på servicekontoret i Midsund kommune. Søknaden kan også lesast på Fylkesmannen i Møre og Romsdal si heimeside, www.fylkesmannen.no/mr, under "Høyringar".

Vi ber om at eventuelle merknadar blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller fmmrpostmottak@fylkesmannen.no innan 20.11.2017.