Det er byggeklare tomter for bustadhus rundt i kommunen.

I mest alle bygder er det høve til husbygging anten som spreidd busetnad, i små private felt også kalla "huskrullar", eller i kommunale byggefelt.
Tomteprisen varierer noko, men er jamt over rimeleg.

Sentrumsnært har Lyngja Burettslag ein del sjølveigarleiligheiter.

Næringslivet og kommunen samarbeider i Midsund Bustadstifting og har bygd 16 innskotfrie leiligheiter på 80 kvm i Kolbeingjerdet og Bøen.

utleigebustader

Bilde: Midsund Bustadstifting - innskotfrie leiligheiter i Kolbeingjerdet og Bøen.
 

 

 

Ta gjerne kontakt med kommunen for ytterlegare opplysningar:
Telefon: 71 27 05 00
e-post: postmottak@midsund.kommune.no