10 Banner_200x140[1]

Vil du spare straum ?

Gratis verkty for å energianalysere bustaden din

Innbyggjarar i Midsund kommune kan no bruke eige verkty for å energianalysere bustaden sin og berekne besparingar ut frå ulike energitiltak

:: Les mer

BARNEHAGEOPPTAK I MIDSUND KOMMUNE 2015 -2016

Søknadsfrist 1.april 2015

Gjerdet barnehage, einingsleiar Birgitta Hole        tlf 71278150

Midsund barnehage, einingsleiar Anita Bugge       tlf 71279852

:: Les mer

NY OPNINGSTID PÅ TEKNISK

På grunn av vakanse i stilling og stor arbeidsmengde blir opningstida på teknisk redusert.

Frå mandag 24. november og inntil vidare vil opningstida vere:

Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.30

Teknisk sjef

:: Les mer

Tilskotsordninger for 2015 for områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining

Miljøstyresmaktene set årleg i verk ei rad tiltak for å betre miljøtilstanden i Noreg. Det er oppnådd mykje i det nasjonale miljøvernarbeidet, men ein står framleis overfor betydelege utfordringar. For å lykkast i arbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. Medverknad frå stat og kommune, private verksemder, organisasjonar og einskildpersonar må til om ein skal løyse morgondagens miljøutfordringar. For å stimulere til ein slik brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar. 

:: Les mer

AKTIV PÅ DAGTID

Vil du vere med å trene?

:: Les mer

Oversikt over kontordagar 2015 - Lensmannen i Sund

Lensmannen har kontordag i Midsund annakvar tysdag om ikkje anna beskjed.

Følgende tysdagar i tida kl. 10.00 - 13.30:

:: Les mer

MØTEDATOER AUKRA/MIDSUND/SANDØY FORLIKSRÅD 2015

Midsund: Møtestart: kl. 1300 Møtested: Møterom Midsund sjukeheim

 

:: Les mer

Kunngjøring av vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel for Midsund kommune 2016-2025.

Kommunestyret i Midsund vedtok planprogram for kommuneplanens arealdel for Midsund kommune 2016-2025, sak 14/59.

 

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS