Bokbåten Epos

Bokbåten Epos kjem til Midsund kommune.

:: Les mer

Velkommen til nyttårskonsert!

Kulturskulen arrangerer nyttårskonsert i Storsalen på Midsund skule søndag 25. jan. kl. 17.00!

:: Les mer

Adressering - vegnamn på Tautra

Midsund kommune skal tildele gateadresser i heile kommunen. Det fjerde området som skal adresserast er Tautra. Informasjon blir lagt ut på kommunehuset samt på kommunens heimeside, www.midsund.kommune.no

Kommunestyret vedtok sju namn innanfor området i K.sak 1/85, 28.2.1985. Namna blei ikkje sendt over til Stadnamntenesta for Midt-Norge til godkjenning, dermed ikkje godkjente namn.

Tautra er det ein veg som går midt på øya. Forslaget er Tautravegen.

Vegnamna skal godkjennast av Stadnamntenesta for Midt-Noreg, før saka går til kommunestyret for endeleg godkjenning.

Midsund kommune ønskjer at alle vegnamna skal ende på –vegen.

Send dine forslag på vegnamn til Midsund kommune, 6475 Midsund eller postmottak@midsund.kommune.no innan måndag den 16. februar.

 

Teknisk

 

:: Les mer

Klagesak på namnesak 2014/2 i Midsund kommune - Gnr. 52 bnr. 2 - Røberg

Statens Kartverk har motteke klage på vedtaket om skrivemåte for namnet på gardsnummer 52, bruksnummer 2 i Midsund kommune. Grunneigarar har saman med lokalsamfunn og kommune klaga på vedtaket om skrivemåten Rødberg. I staden vil grunneigar og kommunestyret ha Røberg som skrivemåte.

Det er Statens Kartverk som har vedtaksrett for skrivemåten. Før det blir gjort vedtak, skal saka etter lova på ei ny høyringsrunde lokalt. Kommunen, eigarar og festarar, samt lokale organisasjonar med tilknytting til namnet, har rett til å uttale seg.

Merknader til klagesaka skal sendast til Midsund kommune, 6475 Midsund, innan 16.02.2015

:: Les mer

NY OPNINGSTID PÅ TEKNISK

På grunn av vakanse i stilling og stor arbeidsmengde blir opningstida på teknisk redusert.

Frå mandag 24. november og inntil vidare vil opningstida vere:

Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.30

Teknisk sjef

:: Les mer

Tilskotsordninger for 2015 for områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining

Miljøstyresmaktene set årleg i verk ei rad tiltak for å betre miljøtilstanden i Noreg. Det er oppnådd mykje i det nasjonale miljøvernarbeidet, men ein står framleis overfor betydelege utfordringar. For å lykkast i arbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. Medverknad frå stat og kommune, private verksemder, organisasjonar og einskildpersonar må til om ein skal løyse morgondagens miljøutfordringar. For å stimulere til ein slik brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar. Rundskrivet gir orientering om departementet sine tilskotsordningar som er opne for søknad frå kommunar og interkommunale organ, frivillige organisasjonar, einskildpersonar, kommunar, interkommunale organ og private verksemder.

 

:: Les mer

AKTIV PÅ DAGTID

Vil du vere med å trene?

Kvar tirsdag i januar, februar og mars blir det trening i helsestudioet ved Midsundhallen.

Oppmøte kl. 10.00

Dette er eit tilbod som er gratis.

For meir informasjon, ta kontakt med Siw, NAV, tlf. 976 90 422 eller Sissel, Midsund kommune, tlf. 901 45 974

:: Les mer

Oversikt over kontordagar 2015 - Lensmannen i Sund

Følgende tysdagar i tida kl. 10.00 - 13.30:

                         14.04.15

20.01.15          28.04.15

03.02.15          12.05.15

17.02.15          26.05.15

03.03.15          09.06.15

17.03.15          23.06.15?

 

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS