julenisse_200x200

Åpningstider i jula på kommunehuset

Julaften og nyttårsaften er det stengt.

Åpningstider i romjula er fra kl. 10.00 - 14.00

NAV held stengt 24.12, 30.12 og 31.12

:: Les mer

Tilskotsordninger for 2015 for områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining

Miljøstyresmaktene set årleg i verk ei rad tiltak for å betre miljøtilstanden i Noreg. Det er oppnådd mykje i det nasjonale miljøvernarbeidet, men ein står framleis overfor betydelege utfordringar. For å lykkast i arbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. Medverknad frå stat og kommune, private verksemder, organisasjonar og einskildpersonar må til om ein skal løyse morgondagens miljøutfordringar. For å stimulere til ein slik brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar. Rundskrivet gir orientering om departementet sine tilskotsordningar som er opne for søknad frå kommunar og interkommunale organ, frivillige organisasjonar, einskildpersonar, kommunar, interkommunale organ og private verksemder.

 

:: Les mer

Midsund kommune sitt budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

I medhald av kommunelova § 45 blir formannskapet si innstilling og behandling av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 lagt ut til offentleg ettersyn på Sørviskontoret på Midsund kommunehus, fram til kommunestyret si behandling 18.12.14.

:: Les mer

Molde og Romsdal havn IKS søkjer markedsansvarleg

Havneselskapet for kommunene Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes har spennende utadrettede markedsrelaterte utfordringer, og søker fagkompetanse i stillingen som

MARKEDSANSVARLIG

Søknadsfrist 15.01.2015

:: Les mer

E-bøker på Midsund folkebibliotek

Lån e-bøker før jul, i jula, når du vil og kor du vil.

:: Les mer

Forslag om at Midsund kommune skal bli språkleg nøytral

Høringsnotat

Oversendingsforslag frå Midsund FRP

Send merknad til Midsund kommune, 6475 Midsund eller

Epost: postmottak@midsund.kommune.no

Høringsfrist : Fredag 9. januar 2015

:: Les mer

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Kjerringsundet

Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Kjerringsundet mellom Gossen og Otrøya i Midsund og Aukra kommune. Arbeidet bygger på en vedtatt kommunedelplan for prosjektet Vestnes – Molde med arm til Gossen.

:: Les mer

Kunngjøring av vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel for Midsund kommune 2016-2025.

Kommunestyret i Midsund vedtok planprogram for kommuneplanens arealdel for Midsund kommune 2016-2025, sak 14/59.

 

:: Les mer

NY OPNINGSTID PÅ TEKNISK

På grunn av vakanse i stilling og stor arbeidsmengde blir opningstida på teknisk redusert.

Frå mandag 24. november og inntil vidare vil opningstida vere:

Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.30

Teknisk sjef

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS