Adressering - vegnamn på Midøya.

Midsund kommune skal tildele gateadresser i heile kommunen. Det tredje området som skal adresserast er Midøya og Dryna. Kart og informasjon blir lagt ut på kommunehuset samt på kommunens heimeside, www.midsund.kommune.no

Send dine forslag på vegnamn til Midsund kommune, 6475 Midsund eller postmottak@midsund.kommune.no innan måndag den 18. august

:: Les mer

STILLING LEDIG

Ingeniør/saksbehandlar ved teknisk

Midsund kommune søkjer etter ingeniør for byggesak, kart og matrikkel.

Arbeidsoppgåver.

  • saksbehandling etter plan- og bygningslova, matrikkellova samt saksbehandling til politiske utval.    
  • kommunal kjøp og sal av grunn.
  • anna relevant arbeid.

Kvalifikasjonskrav: Ingeniørutdanning eller anna relevant utdanning innan fagfelta.

Det er ønskeleg med relevant arbeidspraksis. Det blir lagt stor vekt på at du er arbeidsam, sjølvstendig og strukturert. Gode samarbeidsevner og gode evner til å kommunisere skriftleg og munnleg er viktig.

Disponere egen bil i arbeidstida.

Vi tilbyr: fleksibel arbeidstidsordning, konkurransedyktig løn, medlemskap i KLP, som gir rimelege lån og god pensjonsordning, flyttegodtgjersle og utfordrande arbeidsoppgåver.

Kommunen er hjelpsam med å skaffe bustad og barnehageplass.

Spørsmål kan rettast til teknisk sjef Inge Rakvåg, tlf. 47415966. Søknad skal førast på kommunen sitt eige søknadsskjema, www.midsund.kommune.no og vert å sende til Midsund kommune, 6475 Midsund eller postmottak@midsund.kommune.no, innan 12.08.14.

 

:: Les mer

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Midsund kommune er i gang med å rullere arealdelen til kommuneplanen. Gjeldande plan er frå 1997. Som fyrste del av prosessen vedtok planutvalet 2.6.2014 å leggje planprogrammet ut til offentleg ettersyn. Du vert med dette oppmoda til å kome med innspel til kommuneplanens arealdel om du har nokon tankar (vage eller konkrete) om framtidig bruk eller vern av areal i Midsund kommune. 

:: Les mer

BÅLBRENNING

I forbindelse med Sankthansaften har De plikt å søkje om bålarrangement

Tidsrommet 15. april – 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark uten særskilt tillatelse.

Her følger link til Molde kommunens side med søknadsskjema for bålbrenning :

http://www.molde.kommune.no/baalbrenning.273277.no.html

 

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS