utlysing framsida_200x267

Vil du vere leiar i barnehagar der kompetanse og fagleg utvikling står i sentrum til det beste for barna?

  • Gjerdet barnehage søkjer pedagogisk leiar i 100 % st., fast frå 04.08.14
  • Midsund barnehage søkjer pedagogisk leiar, 100 % st., vik. frå 04.08.14-09.08.15

 

Utdanningskrav: Barnehage-/førskulelærarutdanning. Tiltreding krev godkjent politiattest.

Avlønning i full stilling som pedagogisk leiar er fra 394 500 til kr 426 600.

 

For meir informasjon og fullstendig utlysningstekst gå til www.midsund.kommune.no eller ta kontakt med einingsleiar i Gjerdet barnehage, Birgitta Hole, tlf 41214249 eller einingsleiar i Midsund barnehage, Anita Bugge, tlf  98641262. Midsund kommune har eige søknadsskjema som du finn på kommunen si heimeside. Søknad sendes Midsund kommune, 6475 Midsund eller postmottak@midsund.kommune.no

 

Søknadsfrist 01.05.2014

 

:: Les mer

Utlegging til offentleg ettersyn - Omregulering av del av Reguleringsplan Midsund sentrum - "Midsundfjørå"

I medhald av § 12-10 i Plan- og bygningslova, har Planutvalet i møte den 07.04.14 vedteke å leggje følgjande reguleringsplan - områderegulering ut til offentleg ettersyn :

MIDSUNDFJØRÅ

Forslag til reguleringsplan vert lagt ut på Kommunehuset, sørviskontoret og Midsund kommune sine heimesider - i perioden 14.04. - 02.06.14

Eventuelee merknadar vert å sende til Midsund kommune, teknisk, 6475 Midsund, innan 02.06.14

Teknisk

:: Les mer

Søknad om omlegging av utsleppsløyve for avløp i Midsund indre - utviding av utsleppsledninga frå Brokvika og nedlegging av utsleppsledninga frå Bøen

Midsund kommune skal endre utsleppsledningane frå Bøen og Brokvika.               

Utviding av utsleppsledninga frå Brokvika og nedlegging av utsleppsledninga frå Bøen.

Utsleppsledninga endar på 15 - 20 m djupe i Midsundet.

Utsleppet har ei belastning på 250 Pe. Samla belastning til sjøen vil ikkje auke.

Avløpsvatnet skal behandlast i ein slamavskillar med 3 kammer, med eit volum på 85 m3.

Sjå kart her

Spørsmål kan stillast til Midsund kommune, teknisk tlf. 71 27 05 00.

 

Søknaden skal liggje ute til offentleg ettersyn ved Midsund kommunehus,  servicekontoret i tida:   15.04.14 – 19.05.14. Frist for å sende inn merknader er siste utleggingsdato.

 

Merknader skal sendast til: Midsund kommune, Tekniske, 6475 Midsund

 

Midsund kommune

:: Les mer

AKTIV PÅ DAGTID

Vil du vere med på tur?

:: Les mer

Ingen avvik på brannførebygging i Midsund kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin tilsynsaksjon med landets brann- og redningsvesen viser at 85 brannvesen ikkje har tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse som underlag for sitt førebyggande arbeid. Molde brann- og redningstjeneste fekk ikkje avvik under DSB sin tilsynsaksjon

:: Les mer

Hofseth BioCare ønsker å få redusert sine luktutslepp

For å sikre at dei kan nå sine mål er det viktig å få tilbakemeldingar frå innbyggarane når det luktar.

 

:: Les mer

Oversikt over kontordagar 2014

Fram til sommarferien har lensmannen kontordag desse tysdagane i tida kl. 10.00 - 13.30 PDF document ODT document

Vi gjer merksam på desse endringane :

Det vil bli kontordag tysdag 15.04.2014  og måndag 28.04.2014 istaden for tysdag 29.04

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS