Midsund blir språkkommune

Laget med språkkommuner dobles fra 27 til 55 kommuner - I Møre og Romdal er Midsund kommune nykommer.

:: Les mer

Kommunale møter i veke 16, 17 og 18:

Naturbruksnemda, 18.04.17 kl 10:30
Rådet for mennesker med nedsett funkjonsevne, 20.04.17 kl 09:00
Eldrerådet, 25.04.17 kl 09:00
Oppvekst- og kulturutvalet, 26.04.17 kl 09:00
Formannskapet, 27.04.17 lø 09:00
Ungdomsrådet, 27.04.17 kl 18:00
Helse- og omsorgsutvalet 03.05.17 kl 13:00
Kommunestyret, 04.05.17 kl 12:00

 

:: Les mer

Re- registrering i kulturskulen for aktive elevar

frist 20. april

Alle som er elevar i kuturskulen må re- registrere seg for neste skuleår.

:: Les mer

UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN, PLANPROGRAMMET FOR «KULTURMINNEPLAN MIDSUND» 2017-2022

Etter samrøystes vedtak i Planutvalet 06.03.2017 om godkjenning, legg vi no ut planprogrammet til offentleg høyring.

Plantype: Temaplan som skal omfatte kulturminne i heile kommunen. Planen skal vere forankra i plan-og bygningsloven og kommunens samfunns og arealdel.

:: Les mer

Hovudopptak barnehage - Midsund kommune

Rett til barnehageplass:

Kommunen har plikt til å tilby plass til barn under opplæringspliktig alder som er busett i kommunen, jfr barnehageloven § 12a «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.»
Midsund kommune har eit hovudopptak i året. Søknadsfrist er 1. april 2017.

:: Les mer

Innskriving av nye elevar 1.trinn 2017-2018

Velkomen til innskriving av nye elevar, 1.trinn 2017-2018.

Innskrivinga finn stad onsdag 15. februar mellom kl. 15.00 og 18.00 på Raknes skule.

Møt opp og få helse på rektor Jonas Storvik, du vil også få ei omvising på skulen og få sjå på klasserommet ditt.

Fyll ut og ta med innmeldingskjema til skulen / SFO som kom i posten. Dei som ikkje har anledning til å kome kan levere skjema 16. februar på skulen sitt kontor eller på Kommunehuset.

Les mer her.

:: Les mer

Vil du bli støttekontakt ?

Ein støttekontakt er ein lønna person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktivitetar, har som oppgåve å bidra til å auke eit anna menneske si evne til å utfolde seg, meistre ulike livssituasjonar og auke trua på seg sjølv.

Kven som kan ha nytte av støttekontakt varierer - Ei overordna oppgåve er å hjelpe dei som har behov for assistanse til å få ei meiningsfull fritid.
 

Ein støttekontakt må

  • vere over 18 år
  • vere interessert i å arbeide med mennesker
  • vere stabil og påliteleg
  • ha evne til samarbeid
  • kunne sette grenser
  • disponere eigen bil
     

Støttekontakt - noko for deg?

Dersom du er interessert i å bli støttekontakt, send oss ein søknad på kommunens eige søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Ønskjer du meir informasjon om det å være støttekontakt, ta kontakt med :

Leif Arne Lagesen på tlf.: 71 27 05 77, mail.: leif.lagesen@midsund.kommune.no

 

:: Les mer

Gudstenesteplan 2017

Logo Den norske kyrkja.jpg

Gudstensteplan for 2017 er no lagt ut på sida til Kyrkja. Følg link.

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS