julepynt_100x100

Velkommen til juleforestilling!

Søndag 18. desember blir det fest frå scena i Storsalen! Kulturskulen inviterer alle til forestilling kl. 15.00, der vi byr på flott song og musikk, dans og kunstutstilling. Velkommen!

:: Les mer

Nullmobbing.no

nullmobbing_815x424_gul_200x104.jpg

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

 

:: Les mer

Budsjett 2017

Formannskapet sitt forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 er lagt ut offentleg den 1. desember.

Endeleg vedtak vert tatt i Kommunestyremøte torsdag den 15. desember.

Last ned budsjettt her.

:: Les mer

Valg av ungdomsråd

Midsund ungdomsråd skal ha valg og vil da invitere engasjert ungdom til dette.
Ungdomsrådet er et råd i kommunen som skal være ungdommens talerør til politikerne, men også for politikerne å spør ungdom.
Vi arrangerer også UKM og andre arrangement til ungdom.

Valget vil være på kommunehuset på tirsdag 22.11.16 klokken 18.00.

For å kunne være med på dette må du være mellom 13 og 23år.

Spørsmål?
Ta kontakt med Simon Sandnes
Tlf: 41361373
e-mail: sandnes.simon@outlook.com

:: Les mer

Kunngjøring om nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddsordningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2017.

Søknadsfrist er 2.desember 2016

:: Les mer

Melding om vedtak – Reguleringsplan E39 Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Midsund kommunestyre den 10.11.2016, sak 88/2016, detaljreguleringsplan for ny europaveg:

E39 - Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen)

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 veker etter denne kunngjeringa.

Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast:  

Midsund kommune, Servicekontoret, Utsidevegen 131, 6475 Midsund

Midsund 14.11.2016

Teknisk

:: Les mer

Kommunal Planstretegi 2016 - 2020

Kommunestyre skal minst ein gong kvar valperiode, og seinast eit år etter at nytt kommunestyre er konstituert utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi jf. plan og bygningsloven §10-1. Planstrategien er ikkje ein plan, men skal gjere greie for dei viktigaste utviklingstrekka og utfordringane kommunen har i den komande planperioden. Her skal ein ta omsyn til nasjonale og regionale mål og føringar, men ein skal også leggje vekt på mål og politiske føringar frå eiga kommune.

Plan og bygningslova er eit av dei viktigaste reiskap kommunane har til å styre utviklinga i ynskja retning. I den nye planlova 1.juli 2009, er planstrategi innført som eit hjelpemiddel for å få til ei ønska samfunnsutvikling.

:: Les mer

Ekstra budsjettmøte, torsdag 27. oktober kl 14:30 på Kommunehuset

Det vert eit informasjonsmøte om budsjettet for 2017 på kommunehuset torsdag den 27. oktober kl 14:30.

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS