Skolestart

Skulestart 2016/2017

Minner om utsendt innmeldingsskjema til skolestart og påmelding til SFO for skuleåret 2016/2017.

:: Les mer

Lynskader på telefonsentral i Midsund kommune

I forbindelse med lyn den 17. januar oppstod det ein del skadar på telefonisystemet til kommunen. Fram til nytt utstyr er på plass vil bl.a den som ringer inn til legekontoret på hovudnummer 712 70 550 oppleve å ikkje få opptattsignal når det er opptatt, men høyre vanleg ringesignal.

Vi minner for øvrig om bestillingsteneste på internett og sms, og legevakt tlf. 116117 og øyeblikkelig hjelp 113.

Talebeskjed-systemet er og ute av drift. På Sjukeheimen har avd. Solstua og Havstua redusert telefonkapasitet. Hovudnummer 712 70 595 kan nyttast her.

 

:: Les mer

Felles formannskapsmøte Aukra-Midsund den 14.12.15

Utkast til intensjonsavtale Aukra - Midsund

:: Les mer

Reguleringsplan Kjerringsundet - 1. gongs offentleg høyring

I medhald av plan –og bygningslova § 12-10, planutvalet gjorde den 17.12.15  i sak 15/28 vedtak om å leggje reguleringsplan for Kjerringsundet (ny veg mellom Gossen og Otrøya).

Kommunen gjer samstundes merksam på at det er dei delane av planen som ligg i Midsund kommune det er gjort høyringsvedtak på.

 

Reguleringsplanen vert lagt ut til offentleg høring fram til 15.02.2016. Plandokumenta vert gjort tilgjengelege på heimesida www.midsundkommune.no. Rørte partar får tilsendt eige brev.

 

Plandokumenta er utlagt på Kommunehuset fram til 15.02.2016.

Evt. merknadar blir å sende Midsund kommune, v/Planutvalet 6475 Midsund. eller postmottak@midsund.kommune.no

 

Teknisk

:: Les mer

Oversikt over kontordagar 2016 - Lensmannen i Sund

Følgende tirsdager i tiden kl. 10.00 - 13.30

:: Les mer

TT - ordninga

Transporttenesta er eit tilbod om dør til dør transport med drosje til personar som grunna si funksjonshemming har vesentlege vansker med å reise kollektivt.  

:: Les mer

UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN, REGULERING FOR «MYRANE BUDSTADSFELT» I MIDSUND Gnr. 50 br. Nr. 1

Med heimel i plan-og bygningslova § 12-11 blir forslag til reguleringsplan for Myrane bustadfelt lagt ut til offentleg ettersyn.

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS