Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga vart innført 1.mai 2015. Sak om redusert foreldrebetaling i Midsund kommune skal opp til politisk behandling i september d.å.

Dei som kjem inn under ordninga vil få redusert foreldrebetaling med tilbakeverkande kraft.

For meir informasjon : http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling 

:: Les mer

Folkemøte om kommuneplanens arealdel

26, 27 og 28 mai blir det folkemøte om kommuneplanens arealdel. Møtestart klokka 18.00.

 

:: Les mer

Offentleg ettersyn - Reguleringsplan - Akslakleiva bustadfelt på Aksla 55/7++ - Attraktive Midsund

I medhald av § 12-10 i Plan –og bygningslova, har Planutvalet i møte den 31.03.15 vedteke å leggje følgjande reguleringsplan – områderegulering ut til offentleg ettersyn

:: Les mer

AKTIV PÅ DAGTID

Vil du vere med på tur?

 

:: Les mer

Pressemelding frå Norsk Brannvernforening : Respekter bålforbudet

Selv om vinteren stedvis ennå ikke har sluppet taket, er sesongen for gress- og lyngbranner i gang i deler av Sør-Norge. Norsk brannvernforening minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september. 

:: Les mer

Frå april sender Husbanken bustøttevedak digitalt

I april sender Husbanken for første gang ut digital post. Fra da slutter vi å sende bostøttevedtak på papir til søkere som er registrert i det offentlige kontaktregisteret. Dette gjelder uavhengig av om det er søkt digitalt eller på papir. I første omgang er det kun ordinære vedtak som blir sendt digitalt, men vi jobber for at vi i løpet av kort tid også kan sende andre brev digitalt.

:: Les mer

Vil du spare straum ?

Gratis verkty for å energianalysere bustaden din

Innbyggjarar i Midsund kommune kan no bruke eige verkty for å energianalysere bustaden sin og berekne besparingar ut frå ulike energitiltak

:: Les mer

NY OPNINGSTID PÅ TEKNISK

På grunn av vakanse i stilling og stor arbeidsmengde blir opningstida på teknisk redusert.

Frå mandag 24. november og inntil vidare vil opningstida vere:

Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.30

Teknisk sjef

:: Les mer

Levert av CustomPublish AS